=

trộn quặng haematit

a) Có 50 tấn quặng chứa 55% sắt, người ta trộn thêm 30 tấn quặng sắt Sau khi trộn xong thì hon hợ...Câu hỏi: Quặng manhetit và hematit là hai loại quặng sắt phổ biến trong tự nhiên. Ở Việt Nam, quặng hematit có nhiều ở Thái Nguyên, Yên Bái, Hà Tĩnh. Thành phần chủ yếu của quặng hematit là A. Fe 2 O 3 B. Fe 3 O 4 C. FeCO 3 D. FeS 2

Tìm hiểu thêm

Hỗn hợp sau khi trộn nặng là: 20 + 28 = 48 tấn Săt có trong q...chế được 420kg sắt. Từ 1 tấn quặng manhetit (B) điều chế được 504kg sắt. Phải trộn 2 quặng trên với t ỉ Thread starter Nguyễn Ngọc Huỳnh Start date Nov 5, 2021 N Nguyễn Ngọc Huỳnh New member Nov 5, 2021 #1 Từ 1 tấn quặng hematit (A) điều ...

Tìm hiểu thêm

Giá trị của x là. Xem đáp án » 19/06/2021 436. A là quặng hem...Thành phần chính của quặng manhetit là A. Fe 2 O 3. B. FeCO 3. C. Fe 3 O 4. D. FeS 2. TRẢ LỜI: Chọn đáp án C Quặng hematit đỏ là Fe 2 O 3 Quặng hematit nâu là Fe 2 O 3.nH 2 O Quặng xiđerit là FeCO 3 Quặng manhetit là Fe 3 O 4 Quặng pirit là FeS 2

Tìm hiểu thêm

Thành phần chính của quặng hematit là Fe2O3. Fe3O4. FeCO3. FeO. Thành phần chính của một ...Trộn 300 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch gồm HCl 0,2M và HNO 3 0,3M, thu được 500 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của m là. Cho 18 gam dung dịch glucozơ 20% hoàn tan vừa hết m gam Cu (OH) 2, tạo thành dung dịch màu xanh thẫm. Giá trị của m là. Dẫn V lít khí đimetylamin vào dung dịch HCl ...

Tìm hiểu thêm

Ứng dụng của quặng Hematit. Ứng dụng cơ bản nhất là để làm quặng sắt. Quặng đư...10/05/2022 | 0 Trả lời. Đốt 6,46 gam hỗn hợp E gồm ba este no, mạch hở X, Y, Z (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol; MX < MY< MZ < 248) cần vừa đủ 0,235 mol O2, thu được 5,376 lít khí CO2. Cho 6,46 gam E tác dụng hết với dung dịch NaOH …

Tìm hiểu thêm

Để phân hủy tinh quặng đất hiếm, 20g tinh quặng (trê...X là quặng hematit đỏ chứa 64,0% Fe 2 O 3 (còn lại là tạp chất không chứa nguyên tố Fe). Y là quặng manhetit chứa 92,8% Fe 3 O 4 (còn lại là tạp chất không chứa nguyên tố Fe). Trộn m1 tấn quặng X với m 2 tấn quặng Y thu được 1 tấn hỗn hợp Z. Đem toàn bộ Z luyện gang, rồi luyện thép thì thu được 420,42 kg thép ...

Tìm hiểu thêm

Người ta trộn 30 tấn quặng sắt chứa 45% sắt với 50 tấn quặng sắ...ID 345522. Từ 1 tấn quặng hematit A điều chế được 420 kg Fe. Từ 1 tấn quặng manhetit B điều chế được 504 kg Fe. Vậy phải trộn hai quặng trên với tỉ lệ khối lượng (mA : ) là bao nhiêu để được 1 tấn quặng hỗn hợp mà từ 1 tấn quặng hỗn hợp này điều ch

Tìm hiểu thêm

Neo Pentan gửi 23.05.2017. X là quặng hematit đỏ chứa 64,0% Fe2O3 (còn lại là tạp ...có hai loại quặng sắt. quặng A chứa 60% sắt, quặng B chứa 50% sắt. người ta trộn một lượng quặng A với một lượng quặng B thì được hỗn hợp chứa 8/15 sắt. Nếu lấy tăng hơn lúc đầu là 10 tấn quặng loại A và lấy giả

Tìm hiểu thêm

14/07/2020 3,184. A là quặng hematit chứa 60% Fe2O3 Fe 2 ...ID 67793. X là quặng hematit chứa 60% Fe2O3. Y là quặng manhetit chứa 69,6% Fe3O4. Trộn atấn quặng X với btấn quặng Y thu được quặng Z, mà từ 1 tấn quặng Z có thể điều chế được 0,5 tấn gang chứa 4% cacbon. Tỉ lệ a : b là A. 3 : 4. B. 4 : 3. C. 5 : 2.

Tìm hiểu thêm

ID 416436. X là quặng hematit chứa 60% Fe2O3, Y là ...Theo đó, kết quả tuyển mẫu quặng apatit nguyên khai tại khu vực Bến Đền với quặng tinh có thu hoạch 40,77%, hàm lượng P2O5 đạt 30,71% với thực thu P2O5 là 90,87%. Quặng thải có thu hoạch 59,23%, hàm lượng P2O5 còn 2,13% với phân bố P2O5 là 9,13%. Với chế độ tuyển bao gồm ...

Tìm hiểu thêm

100 tấn quặng hematit chứa 60% Fe2O3. b) 100 tấn quặng manhetit chứa 69...Quặng sắt thường được tìm thấy phổ biến nhất là dưới dạng Magnetite và Hematite. Ngoài ra còn có các loại khác như Limonite, Goethite và Siderite. Khoảng gần 98% quặng sắt được khai thác đều được dùng vào sản xuất thép. Các …

Tìm hiểu thêm

I. Quặng sắt: Hematit đỏ: Fe 2 O 3 khan. Hematit nâu (lim...Quặng Apatit là nhóm khoáng chất phosphat bao gồm hidroxylapatit, fluorroapatit và cloroapatit. Để tìm hiểu công thức quặng Apatit như thế nào? Có tính chất hóa học ra sao, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé. 1. Công thức quặng apatit Công thức34

Tìm hiểu thêm

A là quặng hematit chứa 60% Fe2O3. B là quặng manhetit chứa 69,6% Fe3O4. Trộn m1 tấn A với m...Trộn m 1 tấn A với m 2 tấn B thu được 1 tấn quặng C. Từ C điều chế được 0,5 tấn gang chứa 4% cacbon. Tỉ lệ m 1 : m 2 là Để luyện được 800 tấn gang có hàm lượng sắt 95% cần dùng x tấn quặng manhetit chứa 80% Fe 3 O 4 (còn lại là tạp chất không chứa sắt).

Tìm hiểu thêm

2. Một loại quặng sắt có chứa 64,15% sắt. Tính lượng gang điều ...X là quặng hematit chứa 60% Fe2O3, Y là quặng manhetit chứa 69,6% Fe3O4. a, Từ 1 tấn quặng X hoặc Y điều chế được tối đa bao nhiêu kg sắt kim loại? b, Cần trộn X và Y theo tỉ lệ khối lượng là bao n...

Tìm hiểu thêm

Người ta trộn một lượng quặng loại I với một lượng quặng loại II thì được hỗn hợp quặng chứa 60...B là quặng manhetit chứa 69,6% Fe3O4. Trộn m1 tấn quặng A với m2 tấn quặng B thu được quặng C, mà từ 1 tấn quặng C có thể điều chế được 0,5 tấn gang chứa 4% cacbon. Tỉ lệ m1/m2 là: Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h ...

Tìm hiểu thêm

Y là quặng manhetit chứa 92,8% Fe3O4 (còn lại là tạp chất không chứa nguyên tố Fe). Trộn m1 tấn ...A là quặng hematit chứa 60% Fe2O3. B là quặng manhetit chứa 69,6% Fe3O4. Trộn m1 tấn quặng A với m2 tấn quặng B thu được quặng C, mà từ 1 tấn quặng C có A là quặng hematit chứa 60% Fe 2 O 3.B là quặng manhetit chứa 69,6% Fe 3 O 4.Trộn m 1 tấn quặng A với m 2 tấn quặng B thu được quặng C, mà từ 1 tấn quặng C có thể ...

Tìm hiểu thêm